ഏതോ വികാരങ്ങള്‍
ഏതോ വിചാരങ്ങള്‍
ഏതോ വിനോദങ്ങള്‍
എന്താണ് നമ്മള്‍ ?
ഇന്നലെ കടല്‍ പൂത്തു നുരകള്‍
കരയെ പുല്‍കി
പിന്നെ മറവിയിലേക്ക് മാഞ്ഞു
എന്നേക്കുമായ്
ഒടുവിലൊരു തീക്കനല്‍
തുള്ളിയെ വരിച്ച് അവള്‍
ഉറങ്ങി ശാന്തയായ്
Niagara falls